หินและซากดึกดำบรรพ์?

หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจำแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท

ทดสอบความรู้ (สัปดาห์ที่ 3 )

ซากดึกดำบรรพ์ (สัปดาห์ที่ 4 )

การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (สัปดาห์ที่ 4)

ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ (สัปดาห์ที่ 5)

ลม และเครื่องบอกทิศทางลม (สัปดาห์ที่ 6)

ลมบก ลมทะเล (สัปดาห์ที่ 7)

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (สัปดาห์ที่ 8)

ผลของลมบก ลมทะเล และลมมรสุม (สัปดาห์ที่ 8)

ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย (สัปดาห์ที่ 10)

การกัดเซาะชายฝั่ง (สัปดาห์ที่ 12)

การเกิดอุปราคา (สัปดาห์ที่ 14)

การเกิดปรากฏกาณ์สุริยุปราคา (สัปดาห์ที่ 15)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (สัปดาห์ที่ 16)

ประโยชน์ของเทคโนโลยี (สัปดาห์ที่ 17)

กระบวนการเกิดหิน (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2)