รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน
0/21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง ดู พูด
0/7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
0/16
เรื่อง คำที่มีหลายความหมายและคำเปรียบเทียบ
0/1
สรุปความรู้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
0/1
Lesson: การอ่านและปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงที่ 2)
About Lesson

การอ่านและปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

       คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้เป็นแหล่งความรู้เบื้องต้นที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์และนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ใบความรู้และใบงานการอ่านคู่มือ

สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงที่ 2) การอ่านคู่มือ

Exercise Files
ใบความรู้และใบงานการอ่านคู่มือ.pdf
Size: 142.15 KB
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน
0/21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง ดู พูด
0/7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
0/16
เรื่อง คำที่มีหลายความหมายและคำเปรียบเทียบ
0/1
สรุปความรู้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
0/1
0% Complete