หน่วยการเรียนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน

การอ่านจับใจความ สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1)
หลักการจับใจความสำคัญ
  1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
  2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า
  3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
  4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวย

ใบความรู้ ที่ 1 การอ่านจับใจความ

วิชาภาษาไทย ชั้นม.1 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1)