รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน
0/21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง ดู พูด
0/7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
0/16
เรื่อง คำที่มีหลายความหมายและคำเปรียบเทียบ
0/1
สรุปความรู้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
0/1
Lesson: การอ่านวรรณคดี สุภาษิตพระร่วง สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงที่ 3)
About Lesson

เนื้อหาของสุภาษิตเรื่องนี้เป็นภาษิตที่มีคติเตือนใจ   เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่ถูกต้องของคนไทยมาแต่โบราณกาล และยังเป็นข้อคิดที่ประยุกต์ใช้ได้ดีกับสังคมไทยยุคปัจจุบัน

ใบความรู้วรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง

สัปดาห์ที่ 1 (ชั่วโมงที่ 3) เรื่อง การอ่านวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง

 

Exercise Files
ใบความรู้วรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง.pdf
Size: 46.41 KB
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน
0/21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาทักษะการฟัง ดู พูด
0/7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วรรณกรรมและนิทานพื้นบ้าน
0/16
เรื่อง คำที่มีหลายความหมายและคำเปรียบเทียบ
0/1
สรุปความรู้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
0/1
0% Complete