รายการบทเรียน
หน่วยที่5 การเลือกใช้อุปกรณ์งานช่าง
- ความสำคัญ ประโยชน์ ชนิด การเลือกใช้ วิธีการใช้และการเก็บรักษา -ให้นักเรียนรู้จักการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ -ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน
0/5
หน่วยที่6การประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ
งานประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ ประสบการณ์ สร้างสรรค์ออกมาในรูปของผลงานที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ซึ่งมีทั้งประเภทงานประดิษฐ์ทั่วไป และงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยในการสร้างสรรค์งานใหญ่มีความ สวยงามประณีต สิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องมือและ อุปกรณ์
0/3
หน่วยที่7 งานอาชีพ
การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองนั้น ควรใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมาช่วยในการพิจารณา เมื่อได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองแล้วต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเข้าสู่งานอาชีพ และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพที่เลือกทำ
0/5
Lesson: การเลือกใช้อุปกรณ์งานช่าง สัปดาห์ที่ 1 (1-5 พ.ย.2564)
About Lesson

ใบความรู้ เรื่องงานช่าง

ความหมายและประโยชน์ของงานช่าง

ช่าง หมายถึง ผู้ ชำนาญในการฝีมือ หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง

          งานช่าง หมายถึง การทำงาน หรือสิ่งที่เกิดจากการทำงานของช่าง ซึ่งมีหลาย ประเภทหลายสาขา

ผู้เป็นช่างจึงมักมีคำต่อท้าย เพื่อบอกประเภทหรือสาขาของงานที่ทำ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างไม้

ช่างปูน ช่างโลหะ ช่างเขียน ช่างผม ช่างเสริมสวย เป็นต้น ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตนแล้ว

ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงานด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจได้จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือ

จากการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์ในการทำงานของช่าง นอกจากจะสร้างเสริม ความรู้ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงาน

งานช่างพื้นฐาน หมายถึง งานช่างเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง งานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จึงเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน ที่ชำรุดเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก เช่น การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา การ ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว กันสาด ผนังและถนนหรือทางเดินเท้าภายในบ้าน เป็นต้น

ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน

ประโยชน์โดยตรง ที่เห็นได้ชัดเจนคือการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างเป็นการ ประหยัด ทั้งค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ้างช่างอาชีพแล้วยังประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลารอคอยว่า จะหาช่างอาชีพได้ หรือแม้ว่าจะต้องว่าจ้างช่างอาชีพก็สามารถควบคุมดูแลการทำงาน ผลงาน ไม่ให้ช่างเอารัดเอาเปรียบได้

ประโยชน์โดยอ้อม เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การซ่อมหรือสร้าง สิ่งของ เครื่องใช้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานอดิเรกอื่น ๆ นอกจากนั้นจากผลของการทำงาน ยังทำให้เกิดความรู้ความชำนาญ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ช่างอาชีพได้แม้ไม่ต้องทำเป็นอาชีพโดยตรง ก็อาจทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ประเภทของงานช่างจำแนกตามลักษณะงานได้ ดังนี้

๑. งานเขียนแบบ เป็นการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ของวิศวกรหรือ นักออกแบบให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างบนกระดาษ รูปร่างที่เกิดขึ้นจาก การลากเส้นหลาย ๆ อย่าง เช่น เส้นดิ่ง เส้นโค้ง เส้นเอียง เส้นนอน มา ประกอบกันเกิดเป็นรูปร่าง เรียกว่า แบบ หรือ แบบงาน สามารถนำไป สร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สิ่งของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น

๒. งานไฟฟ้า ชีวิตประจำวันของมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับของใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก ความสุขสบาย อย่างไรก็ตาม หากใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมมีโทษเช่นกัน การใช้จึงต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ความประหยัดและอายุการใช้งาน งานไฟฟ้าที่ เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของการนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในลักษณะของการเปลี่ยนเป็นรูปอื่น ๆ เช่น แสงสว่าง ความร้อน พลังงาน

๓. งานช่างยนต์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานยนต์ ดังนั้น จึงต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลัก ในปัจจุบันยานยนต์ที่นิยมใช้ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

๔. งานโลหะ งานโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะแรงกายความอดทน ความประณีต และบางครั้งต้องใช้เทคนิค วิธีการ และประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างสูง ผลงานจึงจะมีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหลายชนิดทำด้วยโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนประกอบ เช่น รางน้ำ ลูกกรง ประตู หม้อ กระทะ ถังน้ำ เครื่องเรือน เป็นต้น

๕. งานประปา ระบบประปาและระบบการระบายน้ำเสียในอาคารบ้านเรือนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิต

ประจำวัน ระบบประปาและระบบการระบายน้ำโสโครกที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อสุขภาพและอนามัยของ ผู้อาศัย งานประปาจึงมีความสำคัญและเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด การตัดต่อท่อ ข้อท่อ มีความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นในระบบประปาและระบบการระบายน้ำต่าง ๆ

๖. งานไม้ งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ช่างไม้ต้องมีความ อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นไม้มาประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้จะต้องมีทักษะ ในการใช้เครื่องมือและวัสดุ จึงจะสามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง เช่น การซ่อมบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน เป็นต้น

๗. งานปูน เป็นงานหลักในงานก่อสร้าง อาคารสมัยก่อน งานก่อสร้างจะใช้ไม้เป็นหลัก ปัจจุบันไม้มีจำนวนน้อย ราคาสูง นอกจากนี้ยังช่วยในการต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เหมาะสำหรับงานที่ไม่ใหญ่นัก เช่น การก่ออิฐ

ทาขอบไม้ การเทปูนทางเดิน เป็นต้น

๘. งานสี สีเป็นงานขั้นสุดท้ายของงานช่างหลายแขนง เช่น งานไม้ งานปูน และ งานโลหะ เป็นต้น เพื่อตกแต่งงานที่สำเร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยสวยงาม และยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนาน งานสีมีหลักวิธีการของเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุที่ต้องศึกษาจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงานที่ทำ ได้ทั้งชายและหญิง

Exercise Files
การงานอาชีพ ม.1 งานช่าง PPT.pdf
Size: 1.12 MB
รายการบทเรียน
หน่วยที่5 การเลือกใช้อุปกรณ์งานช่าง
- ความสำคัญ ประโยชน์ ชนิด การเลือกใช้ วิธีการใช้และการเก็บรักษา -ให้นักเรียนรู้จักการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ -ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน
0/5
หน่วยที่6การประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ
งานประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ ประสบการณ์ สร้างสรรค์ออกมาในรูปของผลงานที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ซึ่งมีทั้งประเภทงานประดิษฐ์ทั่วไป และงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยในการสร้างสรรค์งานใหญ่มีความ สวยงามประณีต สิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องมือและ อุปกรณ์
0/3
หน่วยที่7 งานอาชีพ
การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองนั้น ควรใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมาช่วยในการพิจารณา เมื่อได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองแล้วต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเข้าสู่งานอาชีพ และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพที่เลือกทำ
0/5
0% Complete