หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม?

ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การลงแสงเงาด้วยสีเพียงสีเดียว สัปดาห์ที่ 12 (17-21 ม.ค.65)

นอกจากลงน้ำหนักแสงเงาด้วยเส้นแล้ว  ยังสามารถลงแสงเงาด้วยสี  โดยการลงน้ำหนักสีให้มีความอ่อนเข้มต่างกัน  โดยส่วนที่ถูกแสงจะเป็นสีอ่อน ๆ และส่วนที่เป็นเงาก็จะเป็นสีเข้ม  การลงแสงเงาด้วยสีชนิดต่าง  ๆ  เช่น  สีไม้  สีเทียน  สีน้ำ  สีโปสเตอร์  ก็จะทำให้ได้ภาพสวยงามที่แตกต่างกัน