วิชาคณิตศาสตร์ ค11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

อธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา คณิตศาสตร์                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                       ภาคเรียนที่ 1 – 2
รหัสวิชา ค 11101                                                              เวลา 200 ชั่วโมง

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 1 ถึง 100 และ 0 การแสดงจำวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม การบอกอันดับที่ หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา รูปเลขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวความยาวที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยพื้นฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การชั่งและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่านแผนภูมิภาพ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานำได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ตัวชี้วัด
ค. 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5
ค. 1.2 ป.1/1
ค. 2.1 ป.1/1 ป.1/2
ค. 2.2 ป.1/1
ค. 3.1 ป.1/1
รวม 10 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนเรียนรู้เรื่องการนับหนึ่งถึงสิบ และ ศูนย์

About the instructors

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่1 การนับจำนวนหนึ่งถึงสิบ และ ศูนย์

 • เรื่องการนับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 (สปที่1) 17พ.ค.2565
 • เรื่องการนับหกถึงสิบ (สปที่1) 18 พ.ค.2565
 • เรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนหนึ่งและสอง(สปที่1)19พ.ค.2565
 • เรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนสามและสี่(สปที่1) 20พ.ค.2565

หน่วยการเรียนรู้ที่2 การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ

 • เรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือเลขสาม(สปที่2) 23พ.ค2565
 • เรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือเลขสี่(สปที่2)25พ.ค.2565
 • เรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือเลขห้า(สปที่2)26พ.ค.2565
 • เรื่องการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือเลขหก(สปที่2)27พ.ค.2565

หน่วยการเรียนรู้ที่3 การเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการจับคู่

 • เรื่อง การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือจำนวนเจ็ด(สปที่3)วันที่30พ.ค.2565
 • เรื่อง การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือจำนวนแปดและเก้า(สปที่3)วันที่31พ.ค.2565
 • เรื่อง การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือจำนวนสิบ(สปที่3)วันที่1มิ.ย.2565
 • เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับโดยการจับคู่(สปที่3)วันที่2มิ.ย.2565

หน่วยการเรียนรู้ที่4 การเปรียบเทียบจำนวนนับ1ถึง10และ0

 • เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน1ถึง10และ0(สปที่4)วันที่6มิ.ย.2565
 • เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน(สปที่4)วันที่7มิ.ย.2565
 • เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของจำนวน0ถึง5(สปที่4)วันที่8มิ.ย2565
 • เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของจำนวน6ถึง10(สปที่4)วันที่9มิ.ย.2565
 • เรื่อง การบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับ(สปที่4)วันที่10มิ.ย.2565

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?