วิชาโปรแกรมคำนวณ ป. 5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา  –   รายวิชา  โปรแกรมคำนวณ                                                                ภาคเรียนที่ 1 – 2  เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  80 : 20                                                             จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น  จัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต  ใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณ

โดยการสืบค้น  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน  สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น

What Will You Learn?

  • การใช้ฟังก์ชั่น SUM, MAX, MIN, AVERAGE, STDEV

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?