แนะแนว ก23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนว บอกถึงความสนใจ ความถนัดและความสามารถด้านการเรียนและอาชีพแสดงออกอย่างมั่นใจในความถนัด ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ เชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้านการเรียนและอาชีพ ภาคภูมิใจในตนเอง แสดงออกถึงความมั่นใจในคุณค่าของตนเองด้านร่างกายความคิด อารมณ์ และจิตใจ แสดงออกอย่างมั่นใจในบุคลิกภาพด้านดีของตนเอง เชื่อมั่นในคุณค่าผู้อื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพที่สอดคล้องในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง กำหนดแนวทางการศึกษาต่อเพื่อสู่อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ประเมินการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู้ในรายวิชาที่ตนถนัดและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักรณรงค์ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รับประทานอาหารโดยไม่เหลือเศษอาหารให้เป็นขยะอินทรีย์ มีวาทศิลป์และในมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

What Will You Learn?

  • รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • บอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจำกัดของตนเอง และผู้อื่น
  • ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
  • วางแผนเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจบุคลิกภาพ และความสามารถของตน
  • ตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนได้

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 ฉันคือใคร
การอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นที่บุคคลควรสำรวจข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มั่นคง เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม บุคคลสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองไว้ในความคิด ความรู้สึกได้อย่างละเอียดมากมาย และนำออกมาใช้บ้างในบางคราวจนบางครั้งก็ไม่รู้ตนเองเป็นใครกันแน่ เมื่อได้สำรวจตนเองจะช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองชัดเจนและเข้าใจตนเองมากขึ้น

  • ฉันคือใคร
    00:00

สัปดาห์ที่ 2 คิดดีไม่มีเครียด
คนเราเมื่อเกิดความทุกข์มาก ๆ ไม่เพียงแต่มีผลกระทบทางจิตใจเท่านั้น แต่มีผลกระทบทางร่างกายด้วย คนส่วนใหญ่จะทานไม่ได้นอนไม่หลับ หรือบางคนทานอาหารมากขึ้น นอนมากกว่าปกติ ไม่อยากพูดกับใคร ไม่อยากทำงานหรือทำงานไม่ได้ การคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีคิดในสิ่งที่ดีอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความเข้าใจ สามารถสร้างความสุขให้กับชีวิต เพราะการคิดบวกเป็นการคิดในแง่ดี เข้าใจเหตุผลของคนอื่น

  • คิดดีไม่มีเครียด

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?