แนะแนว ก21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเอง การสำรวจจุดเด่น และความสามารถพิเศษของตนเอง การสำรวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ การใช้ห้องสมุด การจำแนกข้อมูลข่าวสาร การรู้จักตนเองและผู้อื่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การจำแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสำรวจตนเองในด้านต่าง ๆ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รู้จักวิธีการแสวงหาและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 ฉันคือใคร
การอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นที่บุคคลควรสำรวจข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มั่นคง เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม บุคคลสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองไว้ในความคิด ความรู้สึกได้อย่างละเอียดมากมาย และนำออกมาใช้บ้างในบางคราวจนบางครั้งก็ไม่รู้ตนเองเป็นใครกันแน่ เมื่อได้สำรวจตนเองจะช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองชัดเจนและเข้าใจตนเองมากขึ้น

  • สัปดาห์ที่ 1 ฉันคือใคร
    00:00

สัปดาห์ที่ 2 คิดดีไม่มีเครียด
คนเราเมื่อเกิดความทุกข์มาก ๆ ไม่เพียงแต่มีผลกระทบทางจิตใจเท่านั้น แต่มีผลกระทบทางร่างกายด้วย คนส่วนใหญ่จะทานไม่ได้นอนไม่หลับ หรือบางคนทานอาหารมากขึ้น นอนมากกว่าปกติ ไม่อยากพูดกับใคร ไม่อยากทำงานหรือทำงานไม่ได้ การคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีคิดในสิ่งที่ดีอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความเข้าใจ สามารถสร้างความสุขให้กับชีวิต เพราะการคิดบวกเป็นการคิดในแง่ดี เข้าใจเหตุผลของคนอื่น

  • คิดดีไม่มีเครียด

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?