รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
Lesson: ชั่วโฒงที่ 1 สุขบัญญัติแห่งชาติ 1
About Lesson

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา

บทที่ 1 สุขบัญญัติแห่งชาติ

“สุขภาพดี” หมายถึง การมีสภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งมิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคหรือไม่มีความพิการเท่านั้น แต่หมายถึง การมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างดีด้วย

สุขบัญญัติแห่งชาติ

      สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชน เน้นการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน โดยนำแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจนิสัย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี อันนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

      การปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยปลูกฝังให้เริ่มตั้งแต่วัยเรียน จะทำให้เกิดความตระหนักและนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย ส่งผลให้เติบโตเป้นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

1.มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

2.ป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุข

3.มีความสัมพันธ์อันดีทั้งในครอบครัวและในสังคม

4.ดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุได้

5.อยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างมีความสุข

1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

-อาบน้ำให้สะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

-สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

-ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ

-ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน

-จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ

2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

-ถูฟันหรือบ้วนปากหลังกินอาหาร

-หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟี่ เป็นต้น

-ตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

-แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน

-ห้ามใช้ฟันกัด ขบเคี้ยวของแข็ง

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

– ล้างมือให้สะอาดก่อนอย่างถูกวิธี

– ล้างมือบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย

  • ก่อนเตรียมและปรุงอาหาร
  • ก่อนกินอาหาร
  • หลังหยิบจับสิ่งสกปรก

  – จับต้องสัตว์เลี้ยง

  • หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม
  • หลังกลับจากโรงเรียนและ

  – กลับจากนอกบ้าน

Exercise Files
ใบงาน สุขบัญญัติ.pdf
Size: 56.18 KB
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพของเรา
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
0/5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
0% Complete