รายการบทเรียน
การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือแม้กระทั่งสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปรงไปซึ่งล้วนแต่นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆโดยได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่งของประเทศเป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีส่วนร่วมในการป้องกันละแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัว และสังคมสืบไป
0/1
กีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาวอลเลย์บอล มีลักษณะการเล่นผสมผสานกันของกีฬ 2 ประเภท คือ เทนนิส และแฮนต์บอล โตยมีนายวิเสียม จี. มอร์แกน เป็นผู้ที่ ริเริ่มคิดขึ้นเพื่อใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการ ผ่อนคลายความตึงเครียดให้เหมาะสมกับฤดูกาล
0/2
Lesson: สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
About Lesson

. สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ในอดีตสถานการณ์การเจ็บปวยและการตายของคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อ แต่ใน
ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยพบว่าคนไทยส่ ใหญ่เกิดการเจ็บป่วยและ
ตายด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจาก

พฤติกรรมและการดำรงชีวิตอย่างไม่เหมาะสม
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ อันเป็นผลที่
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ และค่านิยมของคนในสังคม ตลอดจน
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาทาง
ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยเข้ามาตรวจรักษาในสถานพยาบาล
ของรัฐกันเป็นจำนวนมาก และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
วัตถุเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร
การแข่งขันและเบียดเบียนกัน ทำให้เกิดการ
ละเลยที่จะใส่ใจในสุขภาพของตน
๑.๑ สถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทย
ในปัจจุบัน คนไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพรอบด้าน โดยสถานการณ์การเจ็บป่วยของ
คนไทยจากสถิติสาเหตุการเจ็บป่วยที่จัดทำโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า จำนวนผู้ป่วยซึ่งวัดด้วยจำนวนครั้งที่มารับบริการ
ณ สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
เมื่อพิจารณาจาก ๕ อันดับของอัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
ㆍ) ผู้ป่วยนอก คือ ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแล้วรับยากลับบ้
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ (อัตราต่อประชากร ๑,000 คน) พบข้อมูลดังตาราง
โรค พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
โรคระบบหายใจ 
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรค

ในช่องปาก
๓. โรคระบบไหลเวียนเลือด
๔ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวม
โครงร่าง และเนื้อยืดเสริม

๕. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โภชนาการ และแมแทบอลิซึม

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือแม้กระทั่งสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปรงไปซึ่งล้วนแต่นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆโดยได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่งของประเทศเป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีส่วนร่วมในการป้องกันละแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัว และสังคมสืบไป
0/1
กีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาวอลเลย์บอล มีลักษณะการเล่นผสมผสานกันของกีฬ 2 ประเภท คือ เทนนิส และแฮนต์บอล โตยมีนายวิเสียม จี. มอร์แกน เป็นผู้ที่ ริเริ่มคิดขึ้นเพื่อใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการ ผ่อนคลายความตึงเครียดให้เหมาะสมกับฤดูกาล
0/2
0% Complete