สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัส ส 12101             รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 80 ชั่วโมง

 

ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก พุทธสาวก พุทธสาวิกา สามเณรราหุล ชาดก วรุณชาดก วรินทรชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญสุวฑฒโน) ความหมาย ความสำคัญ การเคารพพระรัตนตรัย หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ไม่ทำชั่ว ทำความดี กตัญญู สงเคราะห์ญาติพี่น้อง การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ พุทธศาสนสุภาษิต การทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว และโรงเรียน การสวดมนต์ไหว้พระ การแผ่เมตตา การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาพุทธ คริสต์ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน ชื่อศาสดา คัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนา ศาสดา : พระพุทธเจ้า คัมภีร์ : พระไตรปิฎก ศาสนาคริสต์ ศาสดา : พระเยซู คัมภีร์ : คัมภีร์ไบเบิล ศาสนาฮินดู ศาสดา : ไม่มีศาสดา คัมภีร์ : พระเวทพราหมณะ อุปนิษัท อารัณกะ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ มารยาทของศาสนิกชน มารยาทชาวพุทธ การพนมมือ การไหว้ การกราบ การนั่ง การยืน การเดิน การจัดพิธีกรรม และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม และพิธีกรรมวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา เช่น ระเบียบการบูชาพระรัตนตรัย การทำบุญตักบาตร และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เครื่องเขียนอย่างคุ้มค่า ค่านิยม 12 ประการ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตในสังคม

ศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ กิริยามารยาทไทย เกี่ยวกับความเคารพ การยืน การเดิน การนั่งการพูด การทักทาย การแต่งกาย การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม เรื่อง ความคิด ความเชื่อ ด้านพิธีกรรมทางศาสนา การไหว้เจ้า การทรงเจ้า การไหว้ผี การกราบไหว้ศาลพระภูมิของคนในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

ความสามารถการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็นในชีวิต ร่างกาย ในทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน ผู้ที่มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ภาษาน่ารู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงในการใช้จ่ายเงินค่าขนมประจำวัน ค่านิยม 12 ประการ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

 

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัว โรงเรียน ทรัพยากรในชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า เช่น ผลไม้แปรรูป กล้วยกวน น้ำตาลสด มะม่วงดอง ฝรั่งหยี การนำปลาท้องถิ่นมาแปรรูปเป็น ปลาร้า ปลาเค็ม การนำไม้ไผ่มาจักสาน การนำหินอ่อนมาทำเป็นของที่ระลึก การให้บริการทางการท่องเที่ยว เช่น บึงบอระเพ็ด ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เขาหลวง เขาหน่อ เขากบ ผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลาย ประโยชน์ของสินค้าและบริการ ทั้งสิ่งแวดล้อม ที่มาของรายได้ รายจ่าย ของตนเองและครอบครัว การทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ การจัดกิจกรรมการออมในโรงเรียน ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของการแลกเปลี่ยนและบริการโดยวิธีการต่างๆ ความหมาย และบทบาทของ  ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ในการกำหนดสินค้า บริการ และในการทำให้สังคมสงบสุข ประเทศมั่งคง และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารประจำชาติ ระบอบการเมือง การปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงในการรับประทานอาหาร ไม่กินทิ้งขว้าง ค่านิยม 12 ประการ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์

โดยใช้กระบวนการสืบค้น การเรียนแบบสร้างผังความคิด การศึกษาเป็นรายบุคคล การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

เพื่อให้รู้จักตนเอง ให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย รวมถึงการมีจิตสาธารณะ

ภูมิศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ตำแหน่งอย่างง่าย และลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาลต่างๆ ความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ วิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รู้จักถนอมอาหาร แปรรูปอาหารไว้รับประทานในครอบครัว และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ อาชีพ เงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า อย่างพอเพียงตามความจำเป็น ค่านิยม 12 ประการ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และมีจิตสำนึกในการกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ การัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ การฝึกนิสัย การลดปริมาณขยะที่โรงเรียนและที่บ้าน

โดยใช้กระบวนการสืบค้น การเรียนแบบสร้างผังความคิด การศึกษาเป็นรายบุคคล การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

 

เพื่อให้รู้จักตนเอง ให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย รวมถึงการมีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

ส 1.1   ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3, ป 2/4, ป 2/5, ป 2/6, ป 2/7

ส 1.2   ป 2/1, ป 2/2

ส 2.1   ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3, ป 2/4

ส 2.2   ป 2/1, ป 2/2

ส 3.1   ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3, ป 2/4

ส 3.2   ป 2/1, ป 2/2

ส 5.1   ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3

ส 5.2   ป 2/1, ป 2/2, ป 2/3, ป 2/4

รวม   28  ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?