วิทยาศาสตร์ ว23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รายวิชาพื้นฐาน                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                               เวลา 60 ชั่วโมง/ปี

ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรม การดัดแปรทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ วัสดุในชีวิตประจำวัน สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ประเภทของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต
การวิเคราะห์  การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

 

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 ระบบนิเวศ

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  00:00
 • องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบที่มีชีวิต
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  00:00

หน่วยที่ 2 พันธุกรรม

 • โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • การดัดแปรทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยที่ 3 วัสดุในชีวิตประจำวัน

 • พอลิเมอร์
 • เซรามิก
 • วัสดุผสม
 • ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุผสม

หน่วยที่ 4 ปฏิกิริยาเคมี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?