1.00
(1 Rating)

วิทยาศาสตร์ ว15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1         40   ชั่วโมง/ภาคเรียน

             3 ชั่วโมง/สัปดาห์              จำนวน – หน่วยกิต

                          ศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม ในแต่ละแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในห่วงโซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร ส่วนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ แรงลัพธ์แรงเสียดทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

โดยใช้ทักษะ การสืบเสาะหาความรู้ สังเกตรวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลองและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

เพื่อให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในโครงการการกำจัดขยะภายในโรงเรียนให้เหลือศูนย์ และการเลือกใช้สารเคมีแต่ละชนิดให้คุณค่า และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิตตามเศรฐกิจพอเพียงมี จิตวิทยาศาสตร์ มีมารยาท จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ว1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

ว1.3 ป.5/1, ป.5/2

ว2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

ว2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงบทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตให้มีความสมดุล
 • นักเรียนทราบถึงประโยชน์และโทษสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ
 • นักเรียนทราบถึงลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อ แม่ ไปสู่ลูกได้
 • ประโยชน์และโทษของแรง
 • สามารถป้องกันตนเองจากมลพิษทางเสียงได้
 • สารสามารแปรผันกลับไปกลับมาได้

About the instructor

Course Curriculum

เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์

 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์น่ารู้
 • วิธีการทางวิทยาศาสตร์
  00:00
 • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควรรู้
  00:00
 • จิตตวิทยาศาสตร์
  00:00

ความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม

 • การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
  00:00
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  00:00
 • การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งแวดล้อม
  00:00
 • ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
  00:00

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

 • ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
  00:00
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
  00:00
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

Student Ratings & Reviews

1.0
Total 1 Rating
5
0 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
1 Rating
ชส
2 ปี มาแล้ว
ได้ความรู้เเละฟังรู้เรื่อง

Want to receive push notifications for all major on-site activities?