วิทยาศาสตร์ ว12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัส ว12101    รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30

…………………………………………………………………………………………………………………..

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโต ความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งนั้นอย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน วัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การนำวัสดุในท้องถิ่นที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้ แนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและมองเห็นวัตถุ คุณค่าของการมองเห็น แนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบของดินและจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากดิน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดแบ่งพื้นที่ดินในการปลูกผักนาๆชนิด

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนำไปเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

ว 1.3 ป.2/1

ว 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4

ว 2.3 ป.2/1 ป.2/2

ว 3.2 ป.2/1 ป.2/2

รวม 12 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
 • นักเรียนมาสารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการสืบเสาะหาความรู้
กระบวนการวิทยาศาสตร์แบ่งออเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วิธีทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์

 • วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • ทักษะการการจำแนกประเภท สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • ทักษะการวัด สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • ประเมินหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?