วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัส ว22101 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                     ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                     จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ

การหายใจ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย กลไกการกำจัดของเสีย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท การทำงานของระบบประสาท การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง ฮอร์โมนเพศ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม การระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย การนำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน

ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง

แรงในธรรมชาติ การเคลื่อนที่ ระยะทางและ  การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงาน งาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงาน ประเภทของพลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์แต่และประเทศในอาเซียน ถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน มีความพอเพียงในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แหล่งน้ำ

น้ำบนดิน น้ำใต้ดิน การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำเห็นคุณค่าในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

การจัดการขยะ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต

การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

 

ตัวชี้วัด

ว 1.2             ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   ม.2/7   ม.2/8   ม.2/9   ม.2/10

ม.2/11  ม.2/12 ม.2/13 ม.2/14 ม.2/15 ม.2/16 ม.2/17

ว 2.1             ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6

ว 2.2             ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   ม.2/7   ม.2/8   ม.2/9   ม.2/10

ม.2/11  ม.2/12 ม.2/13 ม.2/14 ม.2/15

ว 2.3             ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6

ว 3.2             ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   ม.2/7   ม.2/8   ม.2/9   ม.2/10

 

รวม 54 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • เนื้อหาความรู้ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
 • เนื้อหาความรู้ เรื่อง วิธีการแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์
 • เนื้อหาความรู้ เรื่อง สารละลาย

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 ระบบร่างกาย

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง อวัยวะในระบบหายใจ (17-20 พ.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สและกลไกการหายใจ (17-20 พ.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง อัตราการหายใจและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ (17-20 พ.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง วิธีดูแลรักษาระบบหายใจ (23-27 พ.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง ระบบขับถ่าย (23-27 พ.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง กลไกการกำจัดของเสียทางไต (30 พ.ค.-4 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่อง วิธีดูแลรักษาระบบขับถ่าย (30 พ.ค.-4 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (6 -10 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง หลอดเลือด (6 -10 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด (6 -10 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง วิธีดูแลระบบหมุนเวียนเลือด (13 -17 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง ระบบประสาท (13 -17 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ไขสันหลังและเซลล์ประสาท (20 -24 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การทำงานและการดูแลระบบประสาท (20 -24 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง แบบฝึกหัดระบบประสาท (20 -24 มิ.ย. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (27 มิ.ย.-1 ก.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (27 มิ.ย.-1 ก.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง ฮอร์โมนเพศ (27 มิ.ย.-1 ก.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การคุมกำเนิด (4-8 ก.ค. 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง แบบฝึกหัดระบบสืบพันธุ์ (4-8 ก.ค. 65)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?