วิชา โลก ดาราศาสรต์ และอวกาศ ว31267 ม. 4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ว31267              รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ      ภาคเรียนที่  1  เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                    จำนวนหน่วยกิต   2  หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก  หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน การลำดับชั้นหินและธรณีประวัติ หลักฐานทางธรณีวิทยา การหาอายุเปรียบเทียบ อายุสัมบูรณ์  มาตราธรณีกาล สาเหตุและกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ การทำความเข้าใจธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุนได้
 2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีได้
 3. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัญฐานและโครงสร้างแบบต่าง ๆ ได้
 4. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้
 5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้
 6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้
 7. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีตได้

 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

 

What Will You Learn?

 • เนื้อหาความรู้โครงสร้างโลก
 • เนื้อหาความรู้ธรณีแปรสัณฐาน
 • เนื้อหาความรู้ธรณีพิบัติภัย
 • เนื้อหาความรู้ลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา
 • เน้นความรู้ที่ทันสมัย สอกคล้องในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 โครงสร้างโลก

 • ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?