วิชา เศรษฐศาสตร์ 1 ส31247 ม.4

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2
รหัสวิชา  ส31247     วิชา เศรษฐศาสตร์ 1                                              ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                            จำนวน 1.0  หน่วยกิต

 

          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรม ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต ตลาดและการกำหนดราคา การบริโภค รณรงค์ให้นักเรียนและช่วยกันลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน เช่น ทานอาหารให้หมดจาน ดื่มน้ำให้หมดแก้ว

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ  กลไกราคา ตลาดในระบบเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ กลไกราคา ตลาดในระบบเศรษฐกิจและแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย เห็นคุณค่ารักและภาคภูมิใจในถิ่นของตนเอง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสังเคราะห์และนำไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าในการนำหลักการสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รู้จักควบคุมใช้จ่ายของตนเอง ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ใช้จ่ายพอประมาณ ใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

         

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
  3. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจได้
  4. วิเคราะห์ลักษณะ ข้อดีข้อเสีย และยกตัวสินค้าของตลาดแต่ละประเภทได้

 

 

Show More

What Will You Learn?

  • ผลการเรียนรู้
  • 1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์
  • 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
  • 3. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจได้
  • 4. วิเคราะห์ลักษณะ ข้อดีข้อเสีย และยกตัวสินค้าของตลาดแต่ละประเภทได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 .ชื่อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - กิจกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

  • เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?