วิชาสุขศึกษา พ21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาความสำคัญและวิธีการดูแลรักษา ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต ให้ทำงานเป็นปกติ และพัฒนาการของวัยรุ่น การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปัญหาที่เกิดจาก ภาวะโภชนาการ รู้จักควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบ หลักการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากลอย่างถูกต้อง  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล  และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง กาย เล่นเกม และกีฬา เลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการ ประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น สามารถวางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกอย่างเป็นระบบ ร่วมมือในการเล่นเกม การเล่นกีฬา  

       โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การสืบค้นหาข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การเปรียบเทียบ การฝึกหัด  ปฏิบัติการออกกำลังกาย การนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าในการพัฒนาตนเอง ให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

What Will You Learn?

  • วิธีการดูแลรักษาระบบประสาท
  • วิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ
  • การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

About the instructor

Course Curriculum

ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น

  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของระบบประสาท

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?