วิชา สุขศึกษา พ14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ9- 12 ปี)ความสำคัญ ของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการการดูแล รักษากล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อน และสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมที่ โดดเด่นในกลุ่มประเทศอาเซียน วิธีการปฏิเสธการกระทำ ที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่อง เพศ ผลพัฒนาการของตนเองในการออกกำลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ สภาวะอารมณ์ และความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ ข้อมูลบนฉลาก อาหารประจำท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความสำคัญของการใช้ยาและหลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล ผลเสียของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

    ปฏิบัติแสดงคำพูด หรือท่าทาง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

    ปฏิบัติกิจกรรมทดสอบ ควบคุมการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ กายบริหารมือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ และกิจกรรมแบบผลัด การเล่นกีฬาพื้นฐาน ตามกฎ กติกาการเล่น สมรรถภาพทางกาย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหาและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม การบูรณาการ“รักษ์สิ่งแวดล้อม และการกำจัดขยะ” เขียนคำขวัญรณรงค์การลดขยะในโรงเรียน

What Will You Learn?

  • วิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย
  • การดูแลรักษากล้ามเนื้อกระดูก และข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
  • ปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ
  • การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพ สภาวะอารมณ์และความรู้สึก
  • ปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อย และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

About the instructor

Course Curriculum

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรา

  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?