วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 11 ว33211 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ม.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

โลกเป็นดาวเคราะห์หินดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ภายในโลกยังคงมีอุณหภูมิสูงมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและแบ่งโครงสร้างโลกโดยใช้ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ทางธรณีวิทยาและทางฟิสิกส์  สามารถแบ่งโครงสร้างตามเกณฑ์ลักษณะ ทางกายภาพออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นเปลือกโลก ชั้นเนื้อโลก ชั้นแก่นโลก   และแบ่งตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไหวสะเทือน ได้ 5 ชั้น คือ ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มีโซสเฟียร์ แก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นใน

What Will You Learn?

 • - เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
 • ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี

 • เอกสารเรียนที่ 1 เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 เรื่อง เอกภพ
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 เรื่อง เอกภพ
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก

 • เอกสารเรียนที่ 1 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

 • เอกสารเรียนที่ 1 เรื่อง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?