วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโตความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งนั้นอย่างเหมาะสม  วัฏจักรชีวิตของพืชดอกสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน วัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์การนับวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ แนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและการมองเห็นวัสดุ คุณค่าของการมองเห็นแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบของดินและจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะของเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากดิน

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะการคิดและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล ใช้วิธีจัดประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ และการสื่อสารและการนำเสนอ ประเด็นที่สนใจ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักตั้งคำถาม ข้อสงสัย ตั้งสมมติฐาน และให้ผู้เรียนได้สรุปความรู้ที่ได้ จากนั้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ มานำเสนอ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อความหมายวิทยาศาสตร์สร้างนองค์ความรู้ แนวคิดในศตวรรษที่ 21 และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการใช้วัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสมาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

ว 1.3 ป.2/1

ว 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4

ว 2.3 ป.2/1 ป.2/2

ว 3.2 ป.2/1 ป.2/2

รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?