วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้งการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆความสำคัญของส่วนต่างๆของร่างกาย ตนเอง และการดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันชนิดของวัสดุจะจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะการคิดและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล ใช้วิธีจัดประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ และการสื่อสารและการนำเสนอ ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักตั้งคำถาม หาคำตอบ และให้ผู้เรียนได้สรุปความรู้ที่ได้ จากนั้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้มาแลกปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาการด้วยเหตุผล การสื่อความหมายวิทยาศาสตร์สร้างนองค์ความรู้ แนวคิดในศตวรรษที่ 21 และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุมาแยกขยะของโรงเรียน รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสมาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ว 1.1 ป.1/1 ป.1/2

ว 1.2 ป.1/1 ป 1/2

ว 2.1 ป.1/1 ป 1/2

ว 2.3 ป.1/1

ว 3.1 ป.1/1 ป.1/2

ว 3.2 ป.1/1

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?