วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกปฏิบัติทักษะ  การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา  สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว การซื้อขาย  อากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อประจำท้องถิ่น ได้แก่ บึงบอระเพ็ด เขาหน่อ แม่วงศ์ สิ่งที่น่าสนใจโดยใช้ประโยคเดี่ยว ประโยครวม ข้อความ บทสนทนา  สื่อความหมายตามบริบทของข้อความที่พบตามวัยแล้วแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาได้อย่างมีวิจารณญาณด้วยภาษาที่สุนทรี  ตระหนักในคุณค่าของภาษาอังกฤษ ใช้สื่อเทคโนโลยีและการจัดการในการเรียนรู้ แสวงหาความเรียนรู้เพิ่มเติม นำเสนอ สืบค้นข้อมูล ความรู้ในวิชาอื่นและสามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เช่น ความพอประมาณ  มีเหตุผล            มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ฯลฯ รวมไปถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยการช่วยกันรักษาความสะอาด แยกประเภทของขยะและทิ้งขยะลงในถัง

ที่เรียนตามความสนใจ รู้จักนำภาษาต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมพร้อมกับมีความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย
โดยใช้กระบวนการฟัง  กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาหรือ กระบวนการทางภาษา และกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอย่างมีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น ใช้พลังของภาษาประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานการอาชีพ และชีวิตประจำวันและการพัฒนาบุคลิกภาพมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ และใช้ภาษาอย่างสละสลวยริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/1      ต 1.1ป.5/2      ต1.1 ป.5/3      ต1.1 ป.5/4      ต 1.2 ป.5/1     ต 1.2 ป.5/2     ต1.2 ป.5/3            ต 1.2 ป.5/4     ต 1.2 ป.5/5   ต 1.3 ป.5/1     ต 1.3 ป.5/2     ต 1.3 ป.5/3     ต 2.1 ป.5/1     ต 2.1 ป.5/2           ต 2.1 ป.5/3    ต 2.2 ป.5/1     ต 2.2 ป.5/2    ต 3.1 ป.5/1    ต 4.1 ป.5/1     ต 4.2 ป.5/1

รวม  20  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ง่ายๆ
 • ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว เป็นการใช้ภาษาได้ถูกตามกาลเทศะอย่างมีประสิทธิภาพ

About the instructor

Course Curriculum

Unit 1 My Self

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง Introducing My self
  02:40
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง Greeting
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง Part of body
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง Health and Sickness
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5 เรื่อง Nouns
  00:00
 • ชั่งโมงที่ 6 เรื่อง Countable noun and Uncountable noun
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?