วิชา ภาษาจีน ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 ภาษาจีน                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1                                                   เวลา 20 ชั่วโมง

 

ฝึกทักษะใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้เข้าใจคำศัพท์ วลี ประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามระบบอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษรจีน สามารถเขียนตัวอักษร โดยใช้พู่กันจีนได้ ตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาในนิทานอย่างง่ายๆได้ เหมาะสมตามสถานการณ์ อ่านและแปลความหมายบทความภาษาจีนได้อย่างง่ายๆได้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต

 

 

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียงและประสมคำง่ายๆตามหลักการออกเสียง
 2. อ่านออกเสียงคำศัพท์ ประโยค ข้อความสั้นๆตามหลักการอ่านออกเสียง
 3. ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคจากการฟังหรืออ่าน
 4. ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยคบทสนทนาได้

รวม 4 ผลการเรียนรู้

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนรู้และมีความแม่นยำในเรื่องสัทอักษรจีน (ระบบพินอิน)
 • นักเรียนสามารถประสมคำอ่าน ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถรู้คำศัพท์และแปลความหมายของคำศัพท์และบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

สัทอักษรจีน (ระบบพินอิน)

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง พยัญชนะในภาษาจีน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง สระและวรรณยุกต์ในภาษาจีน
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?