วิชา พลศึกษา พ21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาความสำคัญและวิธีการดูแลรักษา ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การ เจริญเติบโต ให้ทำงานเป็นปกติ และพัฒนาการของวัยรุ่น การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปัญหาที่เกิดจาก ภาวะโภชนาการ รู้จักควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบ หลักการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากลอย่างถูกต้อง  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล  และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล ตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง กาย เล่นเกม และกีฬา เลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการ ประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น สามารถวางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกอย่างเป็นระบบ ร่วมมือในการเล่นเกม การเล่นกีฬา  

       โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การสืบค้นหาข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การเปรียบเทียบ การฝึกหัด  ปฏิบัติการออกกำลังกาย การนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน มีน้ำใจนักกีฬา รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าในการพัฒนาตนเอง ให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

About the instructor

Course Curriculum

กีฬาเทเบิลเทนนิส

  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมา กีฬาเทเบิลเทนนิส

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?