วิชา คริสตศาสตตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา –    รายวิชา  คริสตศาสตร์                                                   ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                           จำนวน  –  หน่วยกิต

ศึกษาบรรดาผลงานพระเจ้า,ความรักของพระเจ้า,บาปกำเนิด,พระเจ้าได้สางพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์,เหตุการณ์สำคัญในชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า,คำสัญญาของพระเจ้ลา,บรรนาการจากแดนไกล ,ต้อนรับพระองค์,ติดตามพระองค์ , แบบอย่างที่ดี, ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ,ศีลล้างบาป,ศีลมหาสนิท,ศีลกำลัง,

ศีลบวช

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการแสวงหาความรู้ การค้นหาข้อมูล บรรดาผลงานพระเจ้า,ความรักของพระเจ้า,บาปกำเนิด,พระเจ้าได้สางพระบุตรของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์,เหตุการณ์สำคัญในชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า,คำสัญญาของพระเจ้ลา,บรรนาการจากแดนไกล ,ต้อนรับพระองค์,ติดตามพระองค์ , แบบอย่างที่ดี, ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ,ศีลล้างบาป,ศีลมหาสนิท,ศีลกำลัง, ศีลบวช

เพื่อให้มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรายวิชาคริสตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ การใฝ่เรียนรู้ มีความประหยัด  และเกิดคุณธรรมโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียร แบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

About the instructor

Pattanan Jitamphai
ร่าเริง สนุกสนาน ชอบคริสต์มาส

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเริ่มต้นของสิ่งสร้าง
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การเริ่มต้นของสิ่งสร้าง

 • 1. บรรดาผลงานชองพระเจ้า
  00:00
 • 2. ความรักของพระเจ้า
  00:00
 • 3. บาปกำเนิด
  00:00
 • เรื่อง คำสัญญาของพระเจ้า
  00:00
 • 5. คำสัญญาของพระเจ้ากับโนอาห์
  00:00
 • 6. พระสัญญากับอับราฮัม
  00:00
 • 6. พระสัญญากับดาวิด
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คามรอยพระเยซูเจ้า
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง คามรอยพระเยซูเจ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชีวิตพระหรรษทาน
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ชีวิตพระหรรษทาน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?