วิชา คณิตศาสตร์ ค14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ค14101   รายวิชา คณิตศาสตร์                                                       ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  70 : 30                                                      จำนวน 2.0 หน่วยกิต

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?