วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว32181 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คํานึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อทําความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน เพื่อ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์

About the instructor

Course Curriculum

ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

  • ความรู้กับการแก้ปัญหา
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?