วิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว ป.4 ภาคเรียนที่ 1

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา  –     รายวิชา  การสร้างภาพเคลื่อนไหว                            ภาคเรียนที่ 1 – 2  เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน :  80 : 20                                                               จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษาความหมายและความรู้พื้นฐานของข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล รวบรวมข้อมูล ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง แทรกตารางและแผนภูมิในงานนำเสนอ นำเสนองานภาพนิ่ง 

โดยการสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว ใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ และการอธิบายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้  วิเคราะห์การเลือกใช้เครื่องมือของโปรแกรมให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด้วยการสื่อสารสองภาษา สร้างสรรค์ผลงานจากกระบวนการเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ

 

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบโครงร่างเรื่องราว
  2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมนำเสนอ
  3. สามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ
  4. สามารถใช้เทคนิคพิเศษ และใส่มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?