วิชาแนะแนว ก32101 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษ การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ การพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง การชื่นชมยินดีในความดีงามของผู้อื่น การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะในการสื่อสารมีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส สามารถนำคุณธรรมความดีของคนดีศรีสังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักรณรงค์ช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รับประทานอาหารโดยไม่เหลือเศษอาหารให้เป็นขยะอินทรีย์ มีวาทศิลป์และในมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม

What Will You Learn?

  • นักเรียนบอกคุณลักษณะที่ดีที่ควรพัฒนาและข้อจำกัดของตนเอง และผู้อื่น
  • นักเรียนตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาและการบริหารเวลาของตนได้
  • นักเรียนวางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้น ม.6
  • นักเรียนกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
  • นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและเส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 ระบบ TCAS
การวางแผนพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้การรู้จัก เข้าใจ ยอมรับความสามารถ และรู้ความถนัดทางการเรียนของตนตามความเป็นจริงจะทำให้นักเรียน กำหนดเป้าหมายทางการเรียนได้สอดคล้องกับศักยภาพ สามารถพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น การพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านในการเลือกคณะ / สาขาวิชาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการตัดสินใจที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต จึงจำเป็นต้องพิจารณองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของตน

  • ระบบ TCAS

สัปดาห์ที่ 2 ระบบ TCAS
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีชื่อเต็มว่า Thai University Center Admission System หรือเรียกสั้น ๆ ว่า TCAS ที่เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นระบบที่ใช้คะแนนในการคัดผู้สอบติด จากการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะต้องสอบวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ จากการจัดสอบของ สทศ. คือวิชา GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และ ONET สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อด้านแพทย์, ทันตะ, เภสัช และสัตวแพทย์ จะต้องสอบความถนัดเฉพาะทาง คือข้อสอบความถนัดแพทย์ ที่จัดโดย กสพท นอกคะแนนสอบต่าง ๆ แล้วยังใช้คะแนน GPAX เข้ามาคำนวณอีกด้วย เดิมทีระบบ TCAS จะมีการคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมด 5 รอบ แต่ในปี 2564 เปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยลดเหลือเพียง 4 รอบ

  • ระบบ TCAS ปี 66

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?