วิชาอนิเมชันแอนด์มัลติมีเดีย ว31285 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                       คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา  ว31285 รายวิชา อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย 1             ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  80 : 20                           จำนวน  1.0    หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้น วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การทำภาพเคลื่อนไหวพื้นฐานประเภทของรูปภาพ  โดยจัดเก็บในรูปภาพ การใส่สีให้กับวัตถุและเส้น การเลือกวัตถุต่างชิ้น คำสั่งเคลื่อนไหว การเปลี่ยนรูปทรงวัตถุ การเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานตามความต้องการเบื้องต้น การแทรกเสียง

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคในด้านต่างๆอาธิ การกำหนดการเคลื่อนไหว การสร้างสีหน้าอารมณ์ให้กับตัวละคร การควบคุมการเคลื่อนไหว การทำเทคนิคพิเศษในการประมวลผลการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่ออื่นๆ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน บูรณาการเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ การบูรณาการรู้จักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะจากการนำวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนนำกับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ 3Rs การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน วัฒนธรรมในอาเซียน และให้มีการสื่อสารสองภาษา

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ปัญหานำไปสู่การสร้างต้นแบบ ตลอดจนสามารถนำ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กระบวนการเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้

  1. ความสำคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.สามารถออกแบบ วางแผน แก้ปัญหา และสร้างงานนําเสนออย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้

รวม  2 ผลการเรียนรู้

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?