วิชาสังคมศึกษา ส31101 ม.4

Categories: ม.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสวิชา  ส3110
1     วิชา สังคมศึกษา                                                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง                    

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                                 จำนวน 1.0  หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการเมืองการปกครองเกี่ยวกับรัฐ  ระบอบการปกครอง  พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วยรูปแบบของรัฐ ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์  สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย สถานการณ์การเมืองการปกครองของโลก อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สาเหตุ และแนวทางแก้ไข การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย โครงสร้างของความสำคัญของรัฐธรรมนูญ  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทย การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2550)ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบโดยประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองแบบประชาธิปไตย ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ได้แก่ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว  กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย  ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง  กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ศึกษา วิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง เหตุการณ์ปัจจุบัน บุคคลตัวอย่างที่ดีในสังคม การประกอบอาชีพ (การทำมาหากิน) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งภาครัฐ และเอกชนของท้องถิ่น ประเทศ และโลก โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม การอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและการจัดการขยะอย่างเหมาะสม ศึกษาการบริหารจิตและเจริญปัญญา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  แบบสามัญญลักษณะ และแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน ในลักษณะของการโค้ชให้ผู้เรียน ได้ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามความสนใจของผู้เรียน พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์ ศึกษาและปฏิบัติตามหน้าที่ชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุต่อครอบครับและสังคม

ศึกษา ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นการปกป้อง คุ้มครอง ธำรง รักษา พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย การปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ นักเรียนคำนึงถึง ความพอประมาณในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ฝึกให้มีการมองไปข้างหน้า และเตรียมตัวให้พร้อมกับความผันผวนของเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันถึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

 

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.4-6/12, ส 1.1 ม.4-6/16,  ส 1.1 ม.4-6/18, ส 1.1 ม.4-6/19,  ส 1.1 ม.4-6/20,  ส 1.1 ม.4-6/22
ส1.2  ม4-6/1,   ส1.2 ม.4-6/2,     ส 1.2 ม.4-6/3,   ส 1.2 ม.4-6/4,   ส 1.2 ม.4-6/5
ส 2.1 ม.4-6/1   ส 2.2 ม.4-6/1,    ส 2.2 ม.4-6/2,   ส 2.2 ม.4-6/3,   ส 2.2 ม.4-6/4

รวม  16  ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

 • ส 1.1 ม4/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของศาสนาที่ตนนับถือ
 • ส 1.1 ม4/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
 • ส 1.1 ม4/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
 • ตามที่กำหนด
 • ส 1.1 ม4/5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
 • ส 1.1 ม4/6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
 • นับถือตามที่กำหนด
 • ส 1.1 ม4/12 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ ศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและ
 • สันติภาพ
 • ส 1.1 ม4/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
 • ส 1.1 ม4/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและ
 • ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
 • ส 1.1 ม4/15 วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและการเผยแผ่
 • ส 1.1 ม4/17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
 • ส 1.1 ม4/19 เห็นคุณค่าเชื่อมั่นและมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 • ส 1.1 ม4/20 สวดมนต์แผ่เมตตาและบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 • ส 1.2 ม4/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
 • ส 1.2 ม4/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
 • ส 1.2 ม4/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
 • ส 1.2 ม4/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
 • ส 1.2 ม.4/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตนพัฒนาชาติและโลก

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
- ลักษณะของสังคมชมพูทวีปในสมัยก่อนพระพุทธเจ้า - ความสำคัญของพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติ - พุทธสาวก พุทธสาวิกาและศาสนิกชนตัวอย่าง

 • ลักษณะของสังคมชมพูทวีปในสมัยก่อนพระพุทธเจ้า

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?