วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101 ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่จากชมพูทวีปไปสู่ดินแดนต่างๆ โดยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสากล ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ถ้าชนใดมีความเชื่อมั่นศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ย่อมจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เช่นกัน หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นอกจากสอนเน้นเรื่องการพัฒนาตนแล้ว ยังสอนให้รู้จักการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่น ขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและสร้างความสุขให้แก่โลกอีกด้วย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?