วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส14101 ป.4

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

       คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                 รหัสวิชา ส 14101                                                                              ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 80 ชั่วโมง                                 สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30                               

 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการทำความดี และพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม เป็นที่ประกอบศาสนพิธี เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชน

และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน สรุปพุทธประวัติ ตรัสรู้ ประกาศธรรม ได้แก่ พระรัตนตรัย ศรัทธา 4 พระพุทธ พุทธคุณ 3 พระธรรม หลักกรรม พระสงฆ์ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โอวาท 3 ไม่ทำความชั่ว เบญจศีล ทุจริต

คำความดี เบญจธรรม กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ มงคล 38 พุทธศาสนสุภาษิต ตัวอย่างการทำความดี

ของตนเองและบุคคลในครอบครัว  ในโรงเรียน และในชุมชน สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

แผ่เมตตา รู้ความหมายของสติสสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน อย่างมีสติ ฝึกการกำหนดความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน การบำรุงรักษาศาสนสถาน

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ การยืน การเดิน และการนั่ง ที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม การอาราธนาพระปริตร ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

ศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน เชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและโบราณสถาน การพัฒนาชุมชน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ บทบาทและความรับผิดชอบของผุ้ตามและสมาธิ การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม สิทธิพื้นฐานของเด็ก วัฒนธรรมในภาคต่างๆของไทยที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร ปัญญาและสาเหตุ

ของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและท้องถิ่น

เศรษฐศาสตร์

          ศึกษาสินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของ

ผู้ซื้อ ราคาสินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ หลักการและวิถีการเลือกบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต สินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตในชุมชน การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ ความหมายประเภทของเงิน หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ สกุลเงินที่สำคัญที่ใช้

ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

         

 

ภูมิศาสตร์

          สืบค้นและอธิบายข้อมูลและลักษณะทางกายภาพของจังหวัด ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสรุปย่อ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เห็นคุณค่าของทรัพยากรรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยการฝึกนิสัยการคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่  รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และภูมิในในความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด (รายปี)

          ส 1.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8

          ส 1.2    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 2.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5

          ส 2.2    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 3.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 3.2    ป.4/1 ป.4/2

          ส 4.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 4.2    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ส 14101                                                                ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 80 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30                                          

 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการทำความดี และพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม เป็นที่ประกอบศาสนพิธี เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชน

และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน สรุปพุทธประวัติ ตรัสรู้ ประกาศธรรม ได้แก่ พระรัตนตรัย ศรัทธา 4 พระพุทธ พุทธคุณ 3 พระธรรม หลักกรรม พระสงฆ์ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โอวาท 3 ไม่ทำความชั่ว เบญจศีล ทุจริต

คำความดี เบญจธรรม กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ มงคล 38 พุทธศาสนสุภาษิต ตัวอย่างการทำความดี

ของตนเองและบุคคลในครอบครัว  ในโรงเรียน และในชุมชน สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

แผ่เมตตา รู้ความหมายของสติสสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา รู้วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอน อย่างมีสติ ฝึกการกำหนดความรู้สึก เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน การบำรุงรักษาศาสนสถาน

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ การยืน การเดิน และการนั่ง ที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรม การอาราธนาพระปริตร ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

ศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชน เช่น การรณรงค์การเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน เชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและโบราณสถาน การพัฒนาชุมชน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ บทบาทและความรับผิดชอบของผุ้ตามและสมาธิ การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม สิทธิพื้นฐานของเด็ก วัฒนธรรมในภาคต่างๆของไทยที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร ปัญญาและสาเหตุ

ของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและท้องถิ่น

เศรษฐศาสตร์

          ศึกษาสินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวสินค้า เช่น ความพึงพอใจของ

ผู้ซื้อ ราคาสินค้า การโฆษณา คุณภาพของสินค้า สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ หลักการและวิถีการเลือกบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต สินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตในชุมชน การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ ความหมายประเภทของเงิน หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจ สกุลเงินที่สำคัญที่ใช้

ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

         

 

ภูมิศาสตร์

          สืบค้นและอธิบายข้อมูลและลักษณะทางกายภาพของจังหวัด ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด อธิบายการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

โดยใช้กระบวนการคิด การบวนการกลุ่ม ทักษะการสำรวจ ทักษะการสังเกต ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสรุปย่อ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เป็นพลมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เห็นคุณค่าของทรัพยากรรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยการฝึกนิสัยการคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่  รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และภูมิในในความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด (รายปี)

          ส 1.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8

          ส 1.2    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 2.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5

          ส 2.2    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 3.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 3.2    ป.4/1 ป.4/2

          ส 4.1    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

          ส 4.2    ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3

รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

What Will You Learn?

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้ ศาสนาแต่ละศาสนามีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการทำความดีและเป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม การศึกษา ประวัติของศาสดา ศาสดาของแต่ละศาสนา จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจศาสนาต่างๆมากขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกกันได้อย่างสันติสุข และศาสนาต่างๆจะมีหลักคำสอนปลีกย้อยแตกต่างกันแต่ศาสนาทุกศาสนาจะมีหลักการที่คล้ายกัน คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและสอนให้นักเรียนเว้นจากการทำความชั่ว และนักเรียนจะได้ศึกษาการทำความดีของบุคคลต่างๆ ทำให้นักเรียนเกิดความชื่นชมและเห็นคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการทำความดีของตนเองได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเห็นคุณค่าของการทำความดีตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?