วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว21101 ม. 1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา ว21101              รายวิชา วิทยาศาสตร์                                   ภาคเรียนที่  1  เวลา 60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                    จำนวนหน่วยกิต  1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส ศึกษาการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ

และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  รวมถึงการใช้รถยนต์เป็นพาหนะ การเผาขยะ การตัดไม้ทำลายป่า โรงงานอุตสาหกรรม  และจัดการขยะการรักษ์สิ่งแวดล้อมการตระหนักมลพิษของสิ่งงแวดล้อม

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต            การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ              มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 1.2    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11

ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18

ว 2.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10

ว 2.2    ม.1/1

ว 2.3    ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7

ว 3.2    ม.1/1  ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7

 

รวม  43  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • เนื้อหาความรู้เรื่องสารรอบตัว
  • เนื้อหาความรู้เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  • เนื้อหาความรู้เรื่องการดำรงชีวิตของพืช

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 สารรอบตัว

  • ตรวจสอบก่อนเรียน ชั่วโมงที่ 1
  • ความหมายสารรอบตัว และการจำแนกสาร ชั่วโมงที่ 2
  • การเปลี่ยนแปลงของสาร ชั่วโมงที่ 3

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?