วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสว13101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่1

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว  ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การดำรงพันธุ์และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างประหยัด  สมบัติ  ส่วนประกอบและการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิดที่เป็นของเล่น-ของใช้ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เกิดจากการกระทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง  ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ  การตกสู่พื้นของวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วง  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  ความสำคัญ  วิธีการประหยัดและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  ความสำคัญ  สมบัติและประโยชน์ของน้ำและอากาศ  ส่วนประกอบของอากาศ  ลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ  ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  เช่น  การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  การเกิดกลางวัน-กลางคืนและการกำหนดทิศ และโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสังเกต  ตรวจสอบ  เปรียบเทียบ  จำแนก  ทดลอง  อธิบายและอภิปราย  เพื่อให้เกิดความสามารถด้านความรู้  ความคิด การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะชีวิต

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  ร่าเริง   มีจิตสาธารณะและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว  1.2 ป.3/1 , ว  1.2 ป.3/2 , ว  1.2 ป.3/3

ว  2.1 ป.3/1

ว  3.1 ป.3/1 , ว  3.1 ป.3/2 , ว  3.1 ป.3/3

ว  3.2 ป.3/1 , ว  3.2 ป.3/2

ว  4.1 ป.3/1 , ว  4.1 ป.3/2

ว  5.1 ป.3/1 , ว  5.1 ป.3/2

ว  6.1 ป.3/1 , ว  6.1 ป.3/2 , ว  6.1 ป.3/3

ว  7.1 ป.3/1

ว  8.1 ป.3/1 , ว  8.1 ป.3/2 , ว  8.1 ป.3/3 , ว  8.1 ป.3/4 , ว  8.1 ป.3/5 , ว  8.1 ป.3/6 , ว  8.1 ป.3/7 ,

ว  8.1 ป.3/8

Show More

About the instructor

Course Curriculum

วัสดุในชีวิตประจำวัน

  • การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?