วิชาวิทยาการคำนวณ ว12102 ป.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                            คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัส ว12102 รายวิชาวิทยาการคำนวณ                                                             เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                                  จำนวนหน่วยกิต 0.5

 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การ จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน การ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จําแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ ทํางานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม แบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคําสั่งและ ตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต ตระหนัก ถึง ความสําคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3, ป.2/4

รวม 4 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?