วิชาวิทยาการคำนวณ ว11102 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                                     คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รหัส ว11102 รายวิชาวิทยาการคำนวณ                                                              เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                                  จำนวนหน่วยกิต 0.5

 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สํารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ ทํางาน ร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ ไฟล์ตามวัตถุประสงค์

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดการใช้วัสดุครั้งเดียวทิ้ง และดำรงตนให้อยู่อย่างพอเพียง

 

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5

รวม 5 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?