วิชาภาษาไทย ท33101 ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัส ท 33101    รายวิชาภาษาไทย                                                  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                      จำนวนหน่วยกิต 1.0
…………………………………………………………………………………………………………………..
อ่านงานประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง  ประเภทบทความ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย  กาพย์ กลอน โคลง ร่าย ฉันท์ ลิลิต และ วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องสังข์ทอง ฉบับนครสวรรค์และเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5เพื่อสรุปความ , อธิบายความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตามหลักการอ่านและพิจารณาหนังสือ นำความรู้จากการอ่านมาใช้พัฒนาสมรรถภาพ การเขียน การพูด การคิด  การตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ท่องจำบทประพันธ์ที่ไพเราะ มีมารยาทในการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน และเลือกอ่านหนังสือ จากสื่อสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธี บันเทิงคดี เขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิชาการ รู้จักตั้งประเด็นเป้าหมายของการเขียน ฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียนใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนให้มีประสิทธิภาพ และการใช้ตัวเลขไทย ฝึกฟัง และดู สื่อรูปแบบต่างๆพูดเพื่อความบันเทิง พูดเสวนา อธิบายความ บรรยาย และพรรณนา อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมและน่าฟังอย่างมีเหตุผล มีกริยาท่าทางและการแสดงออกที่เหมาะสมตามหลักการพูด มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดศึกษาลักษณะภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย การสร้างคำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำเฉพาะกลุ่มทั้งภาษาไทยและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน การสร้างประโยคซับซ้อนในการสื่อความ การใช้คำราชาศัพท์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบุคคล การใช้คำถูกต้องตามระดับภาษาสอดคล้องกับวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งโคลง ร่าย ฉันท์ ลิลิต รู้จักเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ การทำงาน อาชีพและการดำเนินชีวิตศึกษาวรรณกรรมแต่ละสมัย ศึกษาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี บทความ กวีนิพนธ์ ประเภท กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย ลิลิต บทละคร และบทกวีนิพนธ์ร่วมสมัย ศึกษาคุณค่าภูมิปัญญาทางภาษาของท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในด้านวัฒนธรรมการใช้ภาษา ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เข้าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยจากการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมวิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าในชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด การศึกษาค้นคว้า การสืบค้น การอธิบาย การรายงาน การอภิปราย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การปฏิบัติจริง การใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การแสดงผลงาน

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีจิตสำนึก รักความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม และบูรณาการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์

 

ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.6/5, ม.6/8
ท 2.1 ม.6/5, ม.6/6
ท 3.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/5
ท 4.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3
ท 5.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3
รวม 13 ตัวชี้วัด

 

 

Show More

What Will You Learn?

 • 1.วิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
 • 2.เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
 • 3.สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้
 • 4.อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา
 • 5.วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

About the instructor

Course Curriculum

พันธกิจของภาษา (สัปดาห์ 1)

 • ภาษาช่วยธำรงสังคม
  00:00
 • ทบทวนพันธกิจของภาษา
  00:00

การอ่าน (สัปดาห์ 2)

 • การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ
  00:00
 • การอ่านวิเคราะห์ และวินิจสาร
  00:00

การแสดงทรรศนะ

 • การแสดงทรรศนะ

การแสดงเหตุผล

 • การแสดงเหตุผล

การโต้แย้ง

 • การโต้แย้ง
  00:00

นิทานพื้นบ้าน

 • นิทานพื้นบ้าน
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?