วิชาภาษาไทย ท23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                                  คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              รหัสวิชา ท 23101               รายวิชาภาษาไทย                  ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                              จำนวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย ใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน              เขียนกรอบแนวคิด บันทึก ย่อความและรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน มารยาทในการอ่าน          คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวัน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง ในเรื่องต่าง ๆ  ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ย่อความ มารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจาก การฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่        ใช้ในภาษาไทยอย่างภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ประโยคซับซ้อน ระดับภาษา การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง การร่วมมือการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง
โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการสื่อความ การสร้างความตระหนักและกระบวนการ สร้างค่านิยม
เห็นคุณค่าของการเรียนรู ้ การอ่าน การเขียน การฟังและการดู สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซืท่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย ชื่นชม เห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในภาษาประจำชาติ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/10
ท 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/7,ม.3/10
ท 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/6
ท 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/6
ท 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

 • บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
  00:00
 • คำไทยแท้และคำยืมภาษาอังกฤษ
  15:37
 • คำยืมภาษาจีนและญีี่ปุ่น
  15:36
 • คำยืมภาษาบาลี – สันสกฤต
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?