วิชาภาษาไทย ท22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส


ศึกษาวิเคราะห์ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน อ่านวรรณคดีในบทเรียน บบความ บทสนทนา  บทโฆษณาการเขียนผังความคิดจากการอ่าน การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุข้อสังเกตชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่าน การมีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือ การเขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนรายงาน เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้เรื่องที่อ่าน การมีมารยาทในการเขียน การพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดรายงาน การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด การสร้างคำในภาษาไทย ประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน การแต่งคำประพันธ์ ราชาศัพท์ คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่าน การวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน การอธิบายคุณค่าและสรุปความรู้และข้อคิดของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน การท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการเขียน  กระบวนการอ่าน แทรกคุณค่าเกี่ยวกับการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยเชื่อมโยงความรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเรื่องสั้นที่อ่าน การบรรยาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1   ม. 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6, ม 2/7, ม 2/8

ท 2.1   ม. 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6, ม 2/7, ม 2/8

ท 3.1   ม. 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5, ม 2/6

ท 4.1   ม. 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5

ท 5.1   ม. 2/1, ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5

 

รวม 32 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านได้
 • อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
 • วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่านได้
 • เขียนย่อความได้
 • เขียนจดหมายกิจธุระได้
 • พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้
 • วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น แลละความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้
 • พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
 • สร้างคำในภาษาไทยได้
 • รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
 • สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้นได้
 • สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ชีวิตจริงได้

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?