วิชาภาษาไทย ท16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่2/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัส ท16101 รายวิชาภาษาไทย  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 50 นาที

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาค 70:30

จำนวนหน่วยกิต 4.0

…………………………………………………………………………………………

ศึกษาความรู้ฝึกทักษะการเรียนเรียนรู้ภาษาไทย อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำประโยค และสรุปความได้อย่างถูกต้อง เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์หน้าที่และชนิดของคำ ใช้คำได้เหมาะสม บอกลักษณะประโยคของคำต่างประเทศ ระบุลักษณะของประโยค อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะกระบวนการฟัง การดู และการพูด ฝึกทักษะการสืบค้น ฝึกทักษะการบรรยาย การรายงาน การใช้เทคโนโลยี การแสดงบทบาตรสมมุติ การสาธิต

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ของความเป็นไทย รักความเป็นไทย อยู่อยางพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน โดยศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้เข้าใจและไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งปลูกฝั่งในนักเรียน รักสิ่งแวดล้อม และการจัดขยะได้อย่างถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล

 

 

รหัสตัวชี้วัด

 

ท1.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9
ท2.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9

ท3.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,

ท4.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6

ท5.1  ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4

 

รวม  34 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

คำประพันธ์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?