วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ท 11101 รายวิชาภาษาไทย                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2                                                เวลา 100 ชั่วโมง

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้อื่น บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้ว สามารถตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก พูดแนะนำตนเอง กล่าวคำทักทายอาเซียน  ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ และต่อคำคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การดู และการพูด ด้วยการฟังนิทาน สังเกตภาพ สำรวจสิ่งรอบตัว สนทนาจากประสบการณ์ ทายปริศนา เล่นเกม และร้องเพลงโดยสอดแทรกกิจกรรมให้ฝึกฝนการอ่านและการเขียน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ซึ่งประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม  ค่านิยม 12 ประการ  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ เสียสละ  อดทน กตัญญูต่อพ่อแม่  ครู อาจารย์  ใฝ่หาความรู้  รักษาวัฒนธรรม  มีศีลธรรม  เผื่อแผ่และแบ่งปัน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  รู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการกำจัดขยะ  เพื่อนำไปจำหน่ายเก็บออมไว้  ขยะบางอย่างนำไปประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8

ท 2.1  ป.1/3

ท 3.1  ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5

ท 4.1  ป.1/4

ท 5.1  ป.1/2

รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระอี ดีใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระอา พาเพลิน

  • สระอา พาเพลิน
    00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทบทวนพยัญชนะไทย

  • ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว
    00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สระอู หนูรู้เรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สระเอ เซไปเซมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สระแอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สระโอ โอ้โหปากน้ำโพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สระออ กลอยใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สระอุ สุขใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สระอิ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?