วิชาภาษาอังกฤษ อ16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                       รายวิชาภาษาอังกฤษ              อ16101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                                                     เวลา 80 ชั่วโมง
ศึกษาวิเคราะห์ หลักการอ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ คำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน ถูกต้องความหลักการอ่าน เลือกและระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน การฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า พูดและเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา รวมถึงในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ อ่านออกเสียง เลือก ระบุ บอกใจความสำคัญ ตอบคำถาม พูด เขียนโต้ตอบ บรรยาย สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต เทคโนโลยี และ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
ต 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
ต 1.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ต 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

Show More

What Will You Learn?

 • ระบุประโยคที่ใช้ในการทักทาย ขอบคุณ กล่าวลา
 • พูดสนทนาเพื่อทักทาย ขอบคุณ และกล่าวลาได้
 • ระบุประโยคที่ใช้ในการแนะนำตนเองและแนะนำเพื่อนได้
 • พูดสนทนาเพื่อแนะนำตนเอง แนะนำเพื่อนและใช้สำนวนตอบรับได้
 • นักเรียนสามารถนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่ตนเองสร้างขึ้นได้
 • นักเรียนพูดและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการถามข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

Unit 1 Myself

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง How do you do?
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง Let me introduce myself
  12:36
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง Pesonal information
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง The Idol
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?