วิชาประวัติศาสตร์ ส31102 ม.4

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสวิชา  ส31102     วิชา ประวัติศาสตร์                                                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20 ชั่วโมง                    

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                                                     จำนวน 0.5  หน่วยกิต

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมในท้องถิ่น ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมได้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1   ม.4-6/1    ม.4-6/2

ส 4.3    ม.4-6/1   ม.4-6/2

 

รวม 4 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
- เวลา ยุคสมัย และศักราชใน ประวัติศาสตร์ไทย - การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

  • เวลา ยุคสมัย และศักราชใน ประวัติศาสตร์ไทย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?