วิชาประวัติศาสตร์ ส14102 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ส 14102   วิชา ประวัติศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  40 ชั่วโมงจำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 

ศึกษา  วิเคราะห์ การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติโดยสังเขป  ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป  ยกตัวอย่างหลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ด้านการเมือง

การปกครอง และเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

 

 

 

ตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ส 4.2  ป.4/1, ป.4/2

ส 4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

รวม 8 ตัวชี้วัด

 

What Will You Learn?

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเรา ในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เราต้องบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยใช้คำระบุช่วงเวลา ทำให้เห็นความเกี่ยวข้อง ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน นักเรียนจะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของผู้คนในท้องถิ่นตั้งแต่สมัยอดีต ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น และยังทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและศึกษาพัฒนาการของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมันประวัติศาสตร์ ซึ่งแต่ละแห่งมีความเจริญไม่เหมือนกัน การติดต่อกับชุมชนที่เจริญกว่าย่อมทำให้มีความเจริญต่างๆ ทุกภูมิภาคในดินแดนไทยมีการขยายตัวของชุมชนโบราณเป็นบ้านเมือง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเติบโตเป็นแคว้นที่มีรูปแบบในการปกครอง มีศาสนา มีภาษา มีวัฒนธรรม และเข้าใจพัฒนาการของสมัยสุโขทัยทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราที่ได้ต่อสู่เพื่อปกครองตนเองและได้สร้างสรรค์ความเจริญในหลายๆด้าน พระมหากษัตริย์ของสุโขทัยได้สร้างสรรค์ความเจริญในหลายประการ ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นหลายสิ่งสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน และในสมัยสุโขทัย คนไทยได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาต่างๆ ทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของนักเรียนได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์

  • ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ (สัปดาห์ที่ 1)
    00:00
  • ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ (สัปดาห์ที่ 2)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?