วิชาดนตรี ศ23101 ม.3 ปีการศึกษาที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ระบุ ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาวัฒนธรรมที่ต่างกัน   เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ  และความดัง –  เบาแตกต่างกัน   สามารถอ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและสากล ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้จัดเจน นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ  อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม   ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง  ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต  ทักษะกระบวนการสื่อสาร  และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด  กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?