วิชาดนตรี ศ16101 ชั้น ป.6 เทอม 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา  ค้นคว้าและปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์การจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง การระบุทิศทาง การเคลื่อนที่ขึ้น – ลง ง่ายๆของทำนอง รูปแบบจังหวะ และความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง การอ่านเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล การร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีของตน ความหมายในเนื้อหาของบทเพลง ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี การระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีกลุ่มประเทศอาเซียน   หลักและวิธีปฏิบัติทางนาฏศิลป์    การใช้ภาษาท่า

และนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์ การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมืองในบทเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นนครสวรรค์วิมานแมนการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และเป็นหมู่เกี่ยวกับรำวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย เพลงรำมาซิมารำ ระบำดอกบัว และรำเชิญพระขวัญ การเล่าเรื่องที่ชอบหรือบันทึกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแสดงระบำประเทศอาเซียน ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และที่มาของชุดการแสดง การชมการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น เต้นกำรำเคียวจังหวัดนครสวรรค์ การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ การระบุเหตุผลที่ควรรักษาสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์และ ดำเนินชีวิตในทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้สำนึกในคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ

รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 3R 1. ลดการใช้(Reduce) 2. ใช้ซ้ำ(Reuse) 3.รีไซเคิล(Recycle)

โดยใช้กระบวนการเปรียบเทียบ การอภิปราย การจำแนก การบรรยาย การระบุ การคิด การบอก การอ่าน การเขียน การร้องเพลง การอธิบาย  การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การแสดงการร่ายรำและการเล่าเรื่อง วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ กระบวนการกลุ่มและกระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้    มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน  มีความชื่นชม  เห็นคุณค่าของศิลปะ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?